Hieronder het bestuurlijk organigram van onze gemeente:

bestuur


Actuele bestuur situatie Op dit moment is de predikantsplaats vacant. Gedurende de vacante periode worden we bestuurlijk ondersteund door een consulent en een predikant voor het pastoraat. Naast de predikant bestaat de kerkenraad uit kerkrentmeesters, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad kiest een moderamen dat bestaat uit een vertegenwoordiger van elk college aangevuld met de scriba.

Ledental: 471 waarvan 373 als lid worden aangemerkt en 96 als meegeregisteerd/blijkgever te boek staan. ca. 209 leden dragen financieel bij. De gemeente is onderhevig aan een gestage krimp. Doelstelling en visie Voor doelstelling en visie verwijzen wij naar die van de Protestantse Kerk in Nederland De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeids- voorwaarden en haar financien . (www.Kerkorde PKN en www.Missie en visie PKN). Op de homepage van de website www.denieuwekerk.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van de Hervormde Gemeente IJmuiden-West.


Kerkenraad: Missie, taakstelling en plannen voor 2016- 2017

De kerkenraad weet zich geroepen tot de instandhouding van de openbare eredienst en waakt over de Prediking en Sacramenten naar Schrift en Belijden. De Erediensten zijn het hart van de gemeente. De gemeente kent op zondag een morgen- en een avonddienst. De morgendienst is ingericht volgens de klassieke orde van dienst met daarin opgenomen de Wetslezing. In de diensten wordt gebruik gemaakt van het Liedboek voor de kerken 2013 en de Hervormde Bundel 1938. De avonddienst heeft een aangepaste vorm met afgeslankte liturgie en een verkorte overdenking In de avonddienst wordt wel de Geloofsbelijdenis uitgesproken of gezongen. De morgendienst wordt bezocht door 100- 150 leden en de avonddienst wordt door rond de 30 leden bezocht. Hierin is een dalende tred waar te nemen.

Bij bijzondere diensten waarin een orde van dienst (liturgie) beschikbaar wordt gesteld kan uit andere bundels gezongen worden. De kanselbijbel is de NBG vertaling 1951. Daarnaast wordt bij gelegenheid gebruik gemaakt van de NBV-vertaling en de Herziene Statenvertaling. Bij de bediening van de Sacramenten wordt gebruik gemaakt van de formulieren zoals opgetekend in het dienstboek. Het avondmaal wordt vier maal per jaar bediend waaronder op Goede Vrijdag. De doop wordt bediend op verzoek en na doopzitting. Hoewel de avonddienst minder wordt bezocht wil de kerkenraad voorlopig toch in deze behoefte blijven voorzien. Naast de zondagse erediensten be legt de kerkenraad diensten op Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, de Bid- en Dankdag, de Kerstnacht, en op 1e Kerstdag, Oudejaars en Nieuwjaarsdienst.imageAnbi index