Diaconie

3. Algemene gegevens Diaconie van de Hervormde Gemeente IJmuiden-West (CVD)
 • Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente IJmuiden-West te IJmuiden
 • RSIN nummer 8214 08760
 • Website www.denieuwekerk.nl
 • E-mail: diaconie@denieuwekerk.nl
 • Adres: Koningin Wilhelminakade 265
 • Postcode: 1975 GL
 • Plaats: IJmuiden
 • Postadres: Postbus 134
 • Postcode: 1970 AC

 • Bankrekeningnummer Diaconie NL48 INGB 0000 1949 02
 • Bankrekeningnummer ZWO NL92INGB 0000 4396 17
 • Bankrekeningnummer ZWO NL65ABNA 0564 8340 76
Deelvisie College van Diakenen (Diaconie)
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Het college van diakenen heeft bij voorkeur minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Roeping en taakstelling
De diaconie wil in navolging en gehoorzaamheid aan de dienst der barmhartigheid van Christus, zorg dragen en maatschappelijke ondersteuning verlenen aan hen in materiele en geestelijke nood, lokaal en wereldwijd. Daarnaast weet zij zich geroepen tot medewerking aan de kerkdiensten in het algemeen en de Avondmaalsdiensten in het bijzonder.

De werkzaamheden van de diaconie:
 • Zorg voor behoeftige kerkleden (ook ondersteuning van verenigingen en organiseren van dagjes uit)
 • Assistentie bij de bediening van het Heilig Avondmaal in kerk en in zorginstellingen.
 • Inzameling van gelden voor de zorg van behoeftigen van onze kerk en ver daarbuiten (ZWO).
Voor het werkplan van de dicaonie verwijzen wij naar ons lokale beleids- plan 2013-2017 www.beleidsnota 2013.pdf; (zie werkplan diaconie). De diaconie laat zich bij haar taken ondersteunen door vrijwilligers uit de gemeente.

ZWO Commissie (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingshulp)
De ZWO Commissie heeft een bijzondere taak binnen de diaconie: De opdracht de gemeente bewust te maken, in denken en doen, omtrent het belang van verspreiding van het Evangelie in deze wereld. Alles wat daarmee verband houdt te stimuleren en te onderhouden. De ZWO commissie heeft naast een aantal doelprojecten die een vaste vorm hebben gekregen ook een aantal nieuwe dingen aangepakt. Maar bovenal het bewust maken van de gemeente inzake het zendingswerk. Nieuwe projecten worden aangepakt. Bijvoorbeeld in de vorm van een zangavond om de gemeente te betrekken bij het ondersteuningswerk van de koopvaardij. De commissie heeft besloten om projecten die al langer dan vijf jaar lopen te beeindigen en zich voortaan meer te richten op ondersteuning van korte zelfstandige projecten. Jaarlijks wordt er voor de stichting Dorcas een voedselproject gesteund. Buiten deze actie wordt er voortdurend kleding ingezameld voor dezelfde stichting. Ook handhaven we het streven om een maal per jaar een avond voor de gemeente te organiseren waarin we een deeltaak van het ZWO werk uitlichten. De bezetting van de commissie is constant en voldoende.

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuiteit: In de kolommen begroting 2015 en 2016 in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening 2014 geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2016 zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


imageAnbi index