Diaconie

3. Algemene gegevens Diaconie van de Hervormde Gemeente IJmuiden-West (CVD)
 • Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente IJmuiden-West te IJmuiden
 • RSIN nummer 8214 08760
 • Website www.denieuwekerk.nl
 • E-mail: diaconie@denieuwekerk.nl
 • Adres: Koningin Wilhelminakade 265
 • Postcode: 1975 GL
 • Plaats: IJmuiden
 • Postadres: Postbus 134
 • Postcode: 1970 AC
 • Bankrekeningnummer Diaconie NL48 INGB 0000 1949 02
 • Bankrekeningnummer ZWO: NL68 RABO 0383 6393 60
Deelvisie College van Diakenen (Diaconie)
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2, boek 2, Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5, lid 2 van de kerkorde. Het college van diakenen heeft bij voorkeur minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
De diaconie wil in navolging en gehoorzaamheid aan de dienst der barmhartigheid van Christus, zorgdragen en maatschappelijke ondersteuning verlenen aan hen in materiele en geestelijke nood, lokaal en wereldwijd. Daarnaast weet zij zich geroepen tot medewerking aan de kerkdiensten in het algemeen en de Avondmaalsdiensten in het bijzonder. De werkzaamheden van de diaconie:
 • Zorg voor hulpbehoevende kerkleden (ook ondersteuning van verenigingen en organiseren van dagjes uit)
 • Assistentie bij de bediening van het Heilig Avondmaal in kerk en in zorginstellingen.
 • Inzameling van gelden voor de zorg van hulpbehoevenden van onze kerk en ver daarbuiten (ZWO).
Voor het werkplan van de gemeente verwijzen wij naar ons lokale beleidsplan 2020-2024 ‘Nieuwe kerk op Koers’.
Beleidsplan 2020-2024

ZWO Commissie (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingshulp)
De ZWO-commissie heeft een bijzondere taak binnen de diaconie. Zij dient de opdracht bewustwording onder de gemeente te bewerkstelligen over de nood in de wereld en het belang van het Evangelie in deze nood en de verspreiding van het Evangelie.

De commissie stimuleert en onderhoudt alles wat daarmee verband houdt. De commissie zamelt gelden in ten behoeve van een jaarlijks doelproject, ter toekenning aan een tal van instellingen alsmede ter uitzending van zendings- en ontwikkelingswerkers, bijvoorbeeld via de GZB of World Servants.

Verder onderneemt de commissie andere activiteiten ten behoeve van haar opdracht, zoals het faciliteren van de Dorcas Voedselactie in de plaatselijke gemeente en het inzamelen van kleding, brillen en mobiele telefoons. De bezetting van de commissie is constant en voldoende.

imageAnbi index