Introductie

Hier onder kunt U alle relevante informatie aantreffen die vereist is bij een organisatie die een ANBI status heeft. Het is onderverdeeld in drie gedeeltes te weten:

  • 1. Een algemeen deel waarin een profiel van de gemeente gegeven wordt en vervolgens die van de bestuurlijke organisatie en onze doelstelling en missie met verwijzing naar ons beleidsplan 2013-2017 en tenslotte een verklaring van ons beloningsbeleid.

  • 2. De Hervormde Gemeente IJmuiden-West met al zijn stoffelijke zaken die toevertrouwd zijn aan het college van kerkrentmeesters (CVK)

  • 3. De Diaconie van de Hervormde gemeente IJmuiden-West dat beheert wordt door het college van diakenen (CVD)

1. Profiel van de Gemeente

Roeping
De gemeente weet zich geroepen om in navolging van de eerste gemeente, zichtbare gestalte te zijn van haar Heer. Zij zoekt aanhoudend de gemeenschap met de weldaden van Christus tot vreugde van haar leden en verlangt deze uit te dragen tot heil van de wereld. De gemeente is geroepen tot onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de drie-enige God in spreken, handelen en getuigen, tot dienst aan haar Heiland en de samenleving waarin zij is gesteld.

Identiteit
De gemeente richt haar kerkelijk leven in overeenkomstig haar verbondenheid met de Protestantse Kerk in Nederland als Hervormde Gemeente. Daarmee wil zij staan in de waardevolle traditie van het voorgeslacht. Als Confessionele Gemeente staat zij in gemeenschap met het belijden van de kerk, in het bijzonder met de Gereformeerde belijdenisgeschriften. De bediening van het Woord en de Sacramenten vormt het hart van de gemeente. De vitaliteit daarvan bepaalt de vormgeving van de erediensten waarbinnen recht gedaan wordt aan de diversiteit en leeftijdsopbouw van de bezoekers.

Organisatie
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financien, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. (Kerkorde PKN)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad.
Naast de predikant bestaat de kerkenraad uit 3 verschillende ambtsdragers te weten kerkrentmeesters, ouderlingen en diakenen. De ambtsdragers worden gekozen uit de belijdende lidmaten van de gemeente. De kerkenraad kiest een moderamen dat bestaat uit een vertegenwoordiger van elk college aangevuld met de scriba.

De Hervormde Gemeente IJmuiden West ressorteert onder de Classicale Vergadering Haarlem. De kerkenraad vaardigt twee van haar leden af welke verslag uitbrengen aan de vergadering. Zover niet geregeld in de kerkorde, is de werkwijze van de kerkenraad geregeld in de plaatselijke regeling. De invulling van haar vacatures gaat op voordracht vanuit de gemeente waarbij de ambten open staan voor vrouwen en mannen. De kerkenraad hecht belang aan een verbreding van draagkracht en betrekt in haar activiteiten diverse gemeenteleden. De kerkenraad zoekt het overleg met lokale commissies van bijstand. In geval van een predikantsvacature wordt een beroepingscommissie bijeen geroepen waarin zowel gemeenteleden als ambtsdragers vertegenwoordigd zijn. Tenzij, op enig moment, de meerderheid van de kerkenraad, na de gemeente te hebben gehoord, anders besluit wordt de gemeente gediend door een mannelijke predikant. De kerkenraad ziet meerwaarde in de groeiende openheid naar kerkelijke en interkerkelijke samenwerking.imageAnbi index