Algemene gegevens


2. Algemene gegevens Hervormde Gemeente IJmuiden-West (CVK)

 • Naam ANBI: Hervormde Gemeente IJmuiden-West te IJmuiden
 • RSIN/Fiscaal nummer: 004385779
 • Website www.denieuwekerk.nl
 • Email administratie@denieuwekerk.nl
 • Adres: Koningin Wilhelminakade 265
 • Postcode: 1975 GL
 • Plaats: IJmuiden
 • Postadres: Postbus 134
 • Postcode: 1970 AC
 • Plaats: IJmuiden
 • Bankrekening: NL83RABO 0119631571


Deelvisie College van Kerkrentmeesters (CvK):

Roeping en taakstelling
Aan de kerkrentmeesters zijn alle "stoffelijke zaken" van een kerkelijke gemeente toevertrouwd. Hoofduitgangspunt voor de kerkrentmeesters is dat de prediking in onze gemeente gedaan wordt door een professionele, aan onze gemeente verbonden, predikant. Daarvoor is ook een goed onderhouden kerk en verenigingsgebouw De Rank essentieel.

Het college van kerkrentmeesters moet uit minimaal uit 4 leden bestaan om alles goed te kunnen behartigen zonder een te grote werkdruk te veroorzaken. Het college van kerkrentmeesters heeft bij voorkeur minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Op dit moment heeft de gemeente geen schulden. Het totaal van de financiele ruimte is op dit moment: image 350.000,00.

Meer-jaren-onderhoudsplanning gebouwen
Voor de komende jaren wordt, mede op advies van de monumentenwacht, het onderhoud gepland. Deze worden in de begrotingen en jaarrekeningen opgenomen. Het betreft schilderwerk, modernisering sanitair, modernisering de Rank en verbeteren van de toegankelijkheid van de gebouwen voor minder validen. De werkzaamheden zijn begroot tussen de image 20.000 - 40.000 op jaarbasis. Alle geplande werkzaamheden zijn onderhouds- of verrbeterings-maatregelen.

Uitvoeringen
De kerkrentmeesters stimuleren het gebruik van onze kerk voor uitvoeringen zodat het verantwoord is en blijft dit kerkgebouw als Rijksmonument in stand te houden. Voorbeelden hiervan zijn o.a.:

 • Orgelconcerten (meerdere per jaar)
 • Kerstvieringen door scholen
 • Koor concerten door verschillende koren
 • Verhuur van de zalen t.b.v. diverse verenigingen, clubs en koorrepetities


imageAnbi index