Bezoeken kerkdiensten in Corona-tijd:


Nu door de overheid ook de maatregelen voor het aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten zijn kunnen er ook weer kerkdiensten worden gehouden waar we als gemeente samen aan kunnen deelnemen. Er zijn echter wel een aantal richtlijnen waar we aan moeten voldoen. Die voorwaarden zijn door de Protestantse Kerk opgesteld en staan in een protocol wat ook wij zullen volgen. Dat protocol is van toepassing op alle ruimtes binnen het kerkgebouw en op de bij de kerk horende terreinen.

Verder is door de kerkenraad een gebruiksplan opgesteld moeten worden waarin de te nemen maatregelen staan vermeldt. Zij is eindverantwoordelijk voor het opvolgen daarvan. Nu de kerkendiensten, met een door de kerkenraad te bepalen veilig maximum, weer gehouden kunnen worden, heeft de kerkenraad besloten om met ingang van de eerste zondag in juli (5 juli 2020) het gezamenlijk vieren van de erediensten weer mogelijk te maken.

Echter wel met in achtneming van de richtlijnen in het protocol en het gebruiksplan. De kerkruimte zal daar op worden ingericht en aangepast. Van alle bezoekers wordt verwacht dat zij zich aan die aanpassingen houden en de eventuele aanwijzingen opvolgen.

******************************************

Voor kerkbezoek gelden de onderstaande, noodzakelijke en/of voorgeschreven regels:

■ Hoe onsympathiek ook en hoe het ook indruist tegen de gastvrijheid waar we voor staan, als kerkenraad mogen wij niet meer kerkbezoekers ontvangen dan dat er veilige zitplaatsen zijn. De van toepassing zijnde regelgeving volgend, komt dat neer op een maximum van ongeveer 120 kerkbezoekers (= inclusief de voorganger, organist, ambtsdragers + dienstdoende vrijwilligers). Wilt u daar svp rekening mee houden?

■ Kom NIET naar de kerk als u hoest, verkoudheidsklachten heeft of koorts. Ook niet als u benauwd bent, reuk- of smaakverlies heeft en verder ook niet als een huisgenoot zulke klachten heeft;

■ De kerk is toegankelijk via de hoofdingang aan de Kanaalstraat. Een steward/coördinator (herkenbaar aan het oranje hesje) zal u daar begroeten en vragen naar de gezondheid. Ook zal dan uw naam en telefoonnummer genoteerd worden op de presentielijst. (Deze wordt 8 weken bewaard om te worden gebruikt in geval van een coronabesmetting)

■ De steward/coördinator kan u aanwijzingen geven i.v.m. de looprichting en de te gebruiken zitplaats. In ieder geval geldt dat afgesloten zitplaatsen niet gebruikt mogen worden en dat iedereen tenminste 1,5 meter onderlinge afstand houdt, zowel in de gangpaden als ook in de kerkbanken. Alleen huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

■ Gemeentezang is (m.i.v. 12 juli) weer mogelijk. Ons kerkgebouw voldoet op dat gebied aan de aangepaste RIVM maatregelen.

■ Ook na afloop van de dienst, bij het verlaten van de kerk, is het noodzakelijk de veilige afstand van 1,5 meter aan te houden. Dat kan als bezoekers bank na bank de kerkruimte verlaten en iedereen in dezelfde richting loopt. Voorkomen moet worden dat we elkaar tegenkomen/kruisen. U wordt nadrukkelijk verzocht hiermee rekening te houden. S.v.p. ook als u buiten bent.

■ Het rondgaan met de collectezakken kan voorlopig nog niet. Het moment waarop we gewend zijn die collectes (de diaconale en die voor het CvK) te houden is daarom verplaatst naar het moment dat u de kerk verlaat.(daar dus alle 3 de collectes)

■ Gezamenlijk koffiedrinken na de dienst is voorlopig nog niet mogelijk.

******************************************

Tot zover de berichtgeving over het hervatten (m.i.v. juli) van de kerkdiensten. Het met z’n allen zo goed mogelijk opvolgen van bovenstaande regels maakt het mogelijk de erediensten weer samen te vieren. Laten we ons er dan ook aan houden en zo bijdragen aan de veiligheid en de gezondheid van ons allemaal. Graag tot ziens in de erediensten.

Scriba.


imageHome