Hervormd IJmuiden door de jaren heen

Waarom een restauratie?
De Nieuwe Kerk is aan het begin van de vorige eeuw gebouwd en in 1911 in gebruik genomen. In 1982 werd de kerk op de provinciale monumentenlijst geplaatst vanwege de bijzondere architectuurhistorische waarde van het gebouw. Redenen hiervoor waren de invloed van de anglicaanse kerkbouw, de kruisvormige plattegrond en de gaaf gebleven hoofdvorm en detaillering. De monumentale status kon uiteraard niet verhinderen dat de onderhoudssituatie aan het einde van de vorige eeuw fors verslechterde. Zichtbaar was dat zowel het binnen- als buitenmetselwerk van de kerk ernstig waren gescheurd. Dit werd veroorzaakt door het verzakken van de fundering.
Door de scheuren zijn ook de glas-in-lood ramen ontzet. Daarnaast bleken ook de plafonds en de wanden in een slechte conditie te zijn. In de jaren daarvoor was de dakbedekking in fasen vernieuwd. Voor de kerkvoogdij was het overduidelijk dat er ingrijpende maatregelen genomen moesten worden om verder verval en nog grotere schade te voorkomen. De tijd was gekomen dat de Nieuwe Kerk ingrijpend zou worden gerestaureerd! Een beslissing met verstrekkende gevolgen. Want uit een eerste kostenraming bleek dat de kosten van de restauratie werden geraamd op een bedrag van fl. 1.300.000,=. Een bedrag dat ver uitstijgt boven de financiële middelen van een kleine gemeente als IJmuiden-West. Desalniettemin werd in het najaar van 1998 door de kerkenraad toestemming verleend om de restauratie aan te pakken.

gescheurde muur  gescheurde muur   restauratie
Actie Samen Voegen
Aan de restauratie werd het motto SAMEN VOEGEN verbonden omdat:
  • hiermee een deel van het restauratiewerk (voegwerk) werd aangeduid
  • in de Nieuwe Kerk monument, cultureel erfgoed en Godshuis zijn samengevoegd
  • alle krachten moesten worden samengevoegd om de restauratie te kunnen realiseren
  • de verwachting bestond dat de actie mensen meer bij elkaar zal brengen
Restauratieplan
Het restauratieplan bestond hoofdzakelijk uit de volgende werkzaamheden:
  • verbetering van de fundering en stabilisatie van het gebouw
  • het dichten van de scheuren in binnen- en buitenmuren
  • het dichten van scheuren in stucwerk van plafonds en wanden
  • het opnieuw voegen van het gevelmetselwerk
  • herstel van de glas-in-lood-ramen
Het resultaat
De daadwerkelijke restauratiewerkzaamheden startten in 1999 en konden eind 2001 goeddeels worden beëindigd. Op zaterdag 23 februari 2002 werd de Nieuwe Kerk opnieuw in gebruik genomen door een bijzondere herdenkingsbijeenkomst. Velen waren en zijn onder de indruk van het schitterende resultaat van de restauratie, waaronder ook de tuin en de tuinmuren gerekend mogen worden. Het wordt als een bijzonder voorrecht gezien om dit prachtige kerkgebouw wekelijks te kunnen gebruiken als Godshuis en regelmatig als concertzaal. Mede als gevolg van de restauratie bleek een grondige opknapbeurt van een van de twee orgels noodzakelijk. Inmiddels is ook dit werk gereed zodat zowel het grote orgel als het koororgel ingezet kunnen worden bij de wekelijkse diensten en de concerten die met enige regelmaat georganiseerd worden.
Geldzaken
Omdat IJmuiden-West nauwelijks over eigen middelen beschikte om de restauratie te kunnen bekostigen moest extern geld geworven worden. Een groot bedrag is opgebracht door de eigen gemeenteleden die spontaan giften en schenkingen gaven en aan diverse acties hun steun verleenden. Obligaties zijn verkocht en de restauratie van de glas-in-lood-ramen kon per (gedeelte van een) raam worden gesponsord. Verder is een aanzienlijk bedrag ontvangen van de provincie als subsidie voor de instandhouding van het provinciale monument. Ook een aantal landelijk opererende stichtingen/organisaties hebben ons financieel gesteund. Het lokale bedrijfsleven heeft fors bijgedragen aan het herstel van een herkenbaar cultureel monument in Oud-IJmuiden. Instanties vanuit de landelijke Hervormde Kerk en zelfs een kerkelijke gemeente in de regio hebben substantiële middelen verstrekt. Indien u een financiele bijdrage wilt verstrekken ten bate van de restauratie dan kunt u een bedrag overschrijven naar bankrekeningnummer 38.36.39.360 ten name van restauratiefonds Hervormde Gemeente IJmuiden-West.
Onze zorgen en bijdragen
Het onderhouden van een dergelijk monument is een constante zorg voor de kerkelijke gemeente en hiervoor zijn blijvend financiële impulsen nodig. Omdat het behoud van dit kerkgebouw als Rijksmonument uitstijgt boven de belangen van de kerkelijke gemeente, benaderen wij voor restauratiewerkzaamheden niet alleen de leden van onze kerkelijke gemeente, maar ook gemeentelijke en landelijke instanties.
Indien u een financiële bijdrage wilt verstrekken ten bate van de restauratie dan kunt u een bedrag overschrijven naar bankrekeningnummer NL68RABO - 0383639360 ten name van restauratiefonds Hervormde Gemeente IJmuiden-West.

image terug naar Index pagina