Diaconie en ZWO:
De taak van de diaconie is, in navolging en gehoorzaamheid aan de dienst der barmhartigheid waartoe Christus zijn gemeente heeft geroepen, zorg te dragen en maatschappelijke ondersteuning te verlenen aan hen in materiele en geestelijke nood, lokaal en landelijk.

Het werk van de diaconie omvat dienstbaarheid in de ruimste zin, zowel tijdens de kerkdiensten, bij bediening van avondmaal en doop alsmede ondersteuning in jeugd- en seniorenwerk. Zij beheert hiertoe de haar toevertrouwde middelen voor zowel de eigen gemeente als ver daarbuiten. De ZWO commissie heeft een bijzondere deeltaak binnen het diaconale werk. Haar opdracht is de gemeente bewust te maken, in denken en doen, omtrent het belang van verspreiding van het Evangelie in de wereld. Hiertoe wordt zowel aan kort als langlopende projecten deelgenomen.

Contact Diaconie: Diaconie de Nieuwe Kerk
Werkzaamheden uitgevoerd door diakenen:
 • collecteren tijdens de eredienst
 • bestemmen van diaconale gelden
 • dienen aan de tafel des Heren
 • in incidentele gevallen materieel ondersteunen van gemeenteleden
 • bezoeken van gemeenteleden
 • Werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers:
  organiseren van soos-bijeenkomsten waarin onder meer inbegrepen de jaarlijkse seniorenreis bezoeken met regelmaat van oudere gemeenteleden bezorgen van attenties bij 80, 85 jaar en oudere gemeenteleden.
  Zending en Werelddiakonaat
  De ZWO (Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingshulp) -commissie is een commissie van bijstand van de kerkenraad en door die raad dan ook in het leven geroepen om het zendingsbevel, neergelegd in het evangelie, in de gemeente gestalte te geven. De leden van de gemeente er vertrouwd mee te doen zijn en bij dit belangrijke werk te betrekken. De commissie, die onder verantwoordelijkheid van de diaconie werkt, telt 5 leden: Ton en Nel Duin, Johan Hennipman, Teun Hoek, Jan Strijker.

  Naast het doorsluizen van de collecten, in het bijzonder naar de G.Z.B. en I.Z.B. hangen in ons kerkgebouw de zendingsbussen die gemiddeld zo'n 220 euro per maand opbrengen. Ook verzorgt de commissie de collecten in de erediensten welke op dit werk betrekking hebben. Tevens behandelen zij de aanvraag voor een jaarlijkse gift via giro of bank en zo nu en dan een bijzondere collecte voor een doel dat de bijzondere aandacht vraagt van het moment. Als commissie bieden wij giften aan diverse instellingen als Open Doors, MAF, Dorcas en voor bepaalde projecten die veelal te maken hebben met verspreiding van Gods Woord.

  Bij de G.Z.B. is een deelgenootschap afgesloten voor een met name genoemde zendeling: de familie Vaders in Peru voor ongeveer 4 jaar. Ook hebben wij Magda Verboom financieel ondersteund rond haar werk in Mongolië. Deze uitgezonden medewerkers zijn vooral actief in de toerusting, gemeente-opbouw en evangelisatie. Er worden locale mensen opgeleid om de taken van de zendingswerkers over te nemen. Daarnaast wordt nog financiële hulp verleend aan diverse andere instanties, die binnen het kader van zending en/of Werelddiaconaat elders in de wereld werkzaam zijn. Voorts coördineert de commissie materiele hulp voor Oost Europa via een plaatselijke stichting en via de stichting Dorcas International in Andijk.

  Wij zijn actief met kledinginname, postzegels verzamelen met kaarten en zetten wij ons in voor de jaarlijkse voedselactie van Dorcas. In de kerk hebben wij een verkooptafel met boeken, cd's, kaarsen enz, waarvan de opbrengst voor de zending is. Een maal per jaar is er vanuit onze commissie een gemeente avond en besteden wij aandacht aan de zondag voor de vervolgde kerk in de wereld. Onze jaarrekening bestrijkt een bedrag van tussen de 4 en 5 duizend euro. De commissie komt tien keer per jaar bijeen. Informatie rond ons werk kunt u verkrijgen via de voorzitter 0255 - 520526.

  image terug naar Index pagina