Heilige Doop & Heilig Avondmaal
Heilige Doop
Enkele malen in het jaar verheugt de gemeente zich uitermate in de bediening van de Heilige Doop. IJmuiden-West volgt in haar leeftijdsopbouw het gemiddelde van de PKN, tegenover een grote groep senioren staat een kleine groep jonge gezinnen, jong-volwassenen en kinderen. Niettemin zien we in onze jeugdactiviteiten een lichte groei en toenemende betrokkenheid. Omdat ook jonge gezinnen bewust het lidmaatschap van onze gemeente kiezen zijn we gezamenlijk getuigen van Gods verbond met onze jonge kinderen. De gemeente spreekt zich volmondig uit voor de kinderdoop en de doop op volwassen leeftijd bij de openbare geloofsbelijdenis als niet eerder werd gedoopt op jonge leeftijd. Tegelijk realiseert de gemeente zich dat we ons geloof belijden in de band van broeders en zusters en richt zich daarom met respect tot christenen die principieel kiezen voor de volwassendoop.

doopvond
Heilig Avondmaal
Volgens de Kerkorde van de PKN dient elke gemeente te voorzien in de bediening van het Heilig Avondmaal tenminste 4 maal per jaar. Altijd op Goede Vrijdag en verder verdeeld over het jaar met inbegrip van vakantie’s wordt in onze gemeente het Avondmaal gevierd. Voorafgaande aan de avondmaalszondag vindt op de zondag ervoor de voorbereiding plaats. Bij de bediening van het avondmaal maakt de gemeente gebruik van formulier IV uit het dienstboek van de Hervormde Kerk. De gemeente heeft in haar beleidsplan opgenomen dat het avondmaal toegankelijk is voor belijdende leden van onze gemeente en gastleden die in eigen gemeente gerechtigd zijn tot deelname aan het avondmaal. Bij de viering van het avondmaal maakt de gemeente gebruik van een aantal historische attributen en tradities. De koorruimte, avondmaalstafel met kaarsen en predikantsstoel stammen uit de tijd van de toenmalige liturgische vernieuwing van ds. Creutsberg c.s. Het avondmaalszilver werd geschonken vanuit de gemeente bij de ingebruikname van de kerk. De gemeente zoekt naar een opgewekte en blijde viering van het avondmaal waarbij ernst gemaakt wordt met de geloofsrelatie met Christus. Daarbij spiegelen we onszelf aan het Woord en weten ons ten diepste afhankelijk van de genade en de zoekende liefde van onze God en Vader. De gemeente is zich bewust dat een avondmaalszondag zich niet beperkt tot avondmaalgangers; de prediking gaat uit aan allen. Voorafgaande aan het avondmaal wordt op vrijdagavond een bezinningsuur gehouden. We komen dan samen om een moment stil te staan bij het voorrecht avondmaal te mogen vieren. Maar ook de keuzes die daarin worden gemaakt en de gevoelens en emoties die daarmee samen gaan. Ook is een kort moment van toelichting en uitleg over de kern van het avondmaal.

Heilig Avondmaal

image terug naar Index pagina